Đề thi chọn HSG Quốc gia của Trung Quốc năm 2017 (China MO 2017)


Ngày thứ nhất

Bài 1. Hai dãy số \{u_{n}\}, \{v_{n}\} xác định bởi u_{0} =u_{1} =1 ,u_{n}=2u_{n-1}-3u_{n-2} (n\geq 2)v_{0} =a, v_{1} =b , v_{2}=c ,v_{n}=v_{n-1}-3v_{n-2}+27v_{n-3} (n\geq 3). Giả sử có số nguyên dương N sao cho với n> N ta có u_{n}|v_{n}. Chứng minh rằng 3a=2b+c.

Bài 2. Cho tam giác nhọn ABC với \odot O là đường tròn ngoại tiếp và \odot I là đường tròn nội tiếp của nó. Các tiếp tuyến tại B,C của \odot O cắt nhau tại L, \odot I tiếp xúc với BC tại D. AY vuông góc với BC tại Y, AO cắt BC tại X, và OI cắt \odot O tại P,Q. Chứng minh P,Q,X,Y cùng nằm trên một đường tròn khi và chỉ khi A,D,L là thẳng hàng.

Bài 3. Một hình chữ nhật R được phân hoạch thành 2016 hình chữ nhật con sao cho các cạnh của các hình chữ nhật con cùng phương với các cạnh của R. Các đỉnh của các hình chữ nhật con sẽ được gọi là các điểm. Mỗi đoạn cùng phương với các cạnh của R nối hai điểm được gọi là cơ bản nếu nó không chứa điểm khác. Tìm số nhỏ nhất, lớn nhất các đoạn cơ bản. Continue reading “Đề thi chọn HSG Quốc gia của Trung Quốc năm 2017 (China MO 2017)”

Bài tập Hàm số


1. Find all functions f from the set \mathbb{R} of real numbers into \mathbb{R} which satisfy for all x, y, z \in \mathbb{R} the identity

f(f(x)+f(y)+f(z))=f(f(x)-f(y))+f(2xy+f(z))+2f(xz-yz).

2. Consider the function f: \mathbb{N}_0\to\mathbb{N}_0, where \mathbb{N}_0 is the set of all non-negative integers, defined by the following conditions

(i)f(0)=0;

(ii)f(2n)=2f(n) and

(iii)f(2n+1)=n+2f(n) for all n\geq 0.

(a)Determine the three sets L=\{ n | f(n) < f(n+1) \}, E=\{n | f(n)=f(n+1)\}, and G=\{n | f(n) > f(n+1)\}.

(b)For each k\geq 0, find a formula for a_k=\max\{f(n) : 0 \leq n \leq 2^k\} in terms of k.

3. Let n be a positive integer. Find the largest nonnegative real number f(n) (depending on n) with the following property: whenever a_1,a_2,...,a_n are real numbers such that a_1+a_2+\cdots +a_n is an integer, there exists some i such that  \left|a_i-\dfrac{1}{2}\right|\ge f(n).

4. Let {\bf R} denote the set of all real numbers. Find all functions f from {\bf R} to {\bf R} satisfying

(i)There are  only finitely many s in {\bf R} such that f(s)=0,

And

(ii)f(x^4+y)=x^3f(x)+f(f(y)) for all x,y in {\bf R}.

5. Find all a\in\mathbb{R} for which there exists a non-constant function f: (0,1]\rightarrow\mathbb{R} such that a+f(x+y-xy)+f(x)f(y)\leq f(x)+f(y)

for all x,y\in(0,1].

6. Consider function f: \mathbb{R}\to\mathbb{R} which satisfies the conditions for any mutually distinct real numbers a,b,c,d satisfying \dfrac{a-b}{b-c}+\dfrac{a-d}{d-c}=0, f(a),f(b),f(c),f(d) are mutully different and

\dfrac{f(a)-f(b)}{f(b)-f(c)}+\dfrac{f(a)-f(d)}{f(d)-f(c)}=0. Prove that function f is linear.

7. Find all complex polynomial P(x) such that for any three integers a,b,c satisfying a+b+c\not=0, \dfrac{P(a)+P(b)+P(c)}{a+b+c} is an integer.

8. Find all functions f:\mathbb{Q}^{+}\to\mathbb{Q}^{+} such that

f(x)+f(y)+2xyf(xy)=\dfrac{f(xy)}{f(x+y)}\forall x,y\in\mathbb{Q}^+.

9. Let \alpha be given positive real number, find all the functions f:\mathbb{N}^{+}\to\mathbb{R} such that f(k + m) = f(k) + f(m) holds for any positive integers k, m satisfying \alpha m \leq k \leq (\alpha + 1)m.

10. Given non-zero reals a, b, find all functions f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, such that for every x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0, f(2x)=af(x)+bx and f(x)f(y)=f(xy)+f\left(\dfrac{x}{y}\right).

11. Prove that for all integers a > 1 and b > 1 there exists a function f from the positive integers to the positive integers such that f(a\cdot f(n))=b\cdot n for all n positive integer.

12. Find all functions f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} such that f(xf(y)+f(x)) = 2f(x)+xy for every reals x,y.

13. Let f(x) be a real-valued function defined on the positive reals such that

(1)If x < y, then f(x) < f(y),

(2)f\left(\dfrac{2xy}{x+y}\right) \geq\dfrac{f(x) + f(y)}{2} for all x,y>0.

Show that f(x) < 0 for some value of x.

14. Define f on the positive integers by f(n) = k^2 + k + 1, where n=2^k(2l+1) for some k,l nonnegative integers. Find the smallest $n$ such that

f(1) + f(2) + ... + f(n) \geq 123456.

15. Find all functions f:\mathbb{N}\to\mathbb{N} satisfying, for all x\in\mathbb{N}, f(2f(x)) = x + 1998.

16.  a) Show that there are no functions f,g: \mathbb{R}\to\mathbb{R} such that g(f(x)) = x^3 and f(g(x)) = x^2 for all x\in\mathbb{R}.

b)Let S be the set of all real numbers greater than 1. Show that there are functions f,g:S\to S satsfying the condition above.

17. Let f(x)= x^2-C where C is a rational constant. Show that exists only finitely many rationals x such that \{x,f(x),f(f(x)),\cdots\} is finite.

18. Find all real-valued functions on the positive integers such that f(x + 1019) = f(x) for all x, and f(xy) = f(x)f(y)for all x,y.

19. Find at least one function f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} such that f(0)=0 and f(2x+1) = 3f(x) + 5 for any real x.

20. Let f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}, F_n(x)=f(f(f\cdots (f(x))\cdots)) (with n\ f's). Suppose that f(0)\not =0, f(f(0))\not =0, and for some n we have F_n(0)=0, show that F_n(x)=x (for any valid x).

21. Find all functions f: \mathbb{Z}\rightarrow\mathbb{Z} such that for all x,y \in \mathbb{Z} f(x-y+f(y))=f(x)+f(y).

22. Find all functions f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} such that \forall x,y,z\in\mathbb{R} we have: If x^3+f(y) \cdot x+f(z)=0, then f(x)^3+y \cdot f(x)+z=0.

23. Let S\subseteq\mathbb{R} be a set of real numbers. We say that a pair (f, g) of functions from S into S is a Spanish Couple on S, if they satisfy the following conditions

(i) Both functions are strictly increasing, i.e. f(x) < f(y) and g(x) < g(y) for all x, y\in S with x < y;

(ii) The inequality f\left(g\left(g\left(x\right)\right)\right) < g\left(f\left(x\right)\right) holds for all x\in S.

Decide whether there exists a Spanish Couple

a)On the set S=\mathbb{N} of positive integers;

b)On the set S=\{a-\dfrac{1}{b}: a, b\in\mathbb{N}\}.

24. For every n\in\mathbb{N} let d(n) denote the number of (positive) divisors of n. Find all functions f:\mathbb{N}\to\mathbb{N} with the following properties:

a)d\left(f(x)\right)=x for all x\in\mathbb{N}, and

b)f(xy) divides (x-1)y^{xy-1}f(x) for all x, y\in\mathbb{N}.

25. Consider those functions f:\mathbb{N}\to\mathbb{N} which satisfy the condition f(m+n) \geq f(m)+f(f(n))-1 for all m,n\in\mathbb{N}. Find all possible values of f(2007).

26. Find all surjective functions f:\mathbb{N}\to\mathbb{N} such that for every m,n\in\mathbb{N} and every prime p, the number f(m+n) is divisible by p if and only if f(m)+f(n) is divisible by p.

27. Find all real polynomials f such that 2yf(x+y)+(x-y)(f(x)+f(y)) \geq 0\forall x,y\in\mathbb{R}.

28. Determine all functions f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} with x,y\in\mathbb{R} such that f(x-f(y))=f(x+y)+f(y).

29. Show that for positive integer n, and for x\not =0,

\left(x^{n-1}\sin\dfrac{1}{x}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n}{x^{n+1}}\sin\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{n\pi}{2}\right).

30. Find all f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} such that

f(xy+f(x))=xf(y)+f(x)

for every pair of real numbers x,y.

Đếm bằng truy hồi (1)


C1. Cho số nguyên n>1. Hãy tìm số các hoán vị (a_1,a_2,\cdots,a_n) của \{1,2,\cdots,n\} sao cho tồn tại duy nhất i để a_i>a_{i+1}.

C2. Cho n>1 là một số nguyên dương. Tìm số các tập con của \{1,2,\cdots,n\} sao cho trong mỗi tập con có ít nhất hai phần tử là hai số nguyên liên tiếp.

C3. Cho n>1 thí sinh ngồi quanh một bàn tròn. Hỏi có bao nhiêu cách phát đề sao cho hai thí sinh ngồi cạnh nhau luôn có đề khác nhau, biết rằng trong ngân hàng đề có đúng m>1 đề và mỗi đề có nhiều bản.

C4. Cho một mặt cầu. Một đường tròn lớn của mặt cầu là đường tròn nằm trong một mặt phẳng đi qua tâm của cầu và nằm trên mặt cầu. 5 đường tròn lớn khác nhau chia mặt cầu thành n phần. Tìm giá trị lớn nhất và bé nhất của n.

C5. Một tập hữu hạn các số nguyên dương được gọi là tốt nếu mỗi phần tử của nó ít nhất bằng số phần tử của nó. (Tập rỗng cũng được xem là tốt) Gọi a_n là số tập con tốt của [n] mà không chứa hai số liên tiếp, và b_n là số các tập con của [n] mà hai phần tử bất kì khác nhau ít nhất 3. Chứng minh rằng a_n=b_n với mỗi n\geq 0.

C6. Sử dụng các chữ số 0,1,2,3,4 ta có thể lập bao nhiêu dãy 10 chữ số sao cho hay chữ số cạnh nhau vênh nhau 1?

C7. Gọi A_n là kí hiệu tập các đoạn mã độ dài n hình thành bởi sử dụng các chữ a,b,c sao cho không có các chữ a hay b đứng cạnh nhau. B_n là tập các đoạn mã độ dài n hình thành từ các chữ a,b,c sao cho không có 3 chữ phân biệt đứng cạnh nhau. Chứng minh rằng |B_{n+1}|=3|A_n|\forall n\geq 1.

Continue reading “Đếm bằng truy hồi (1)”