Hai nguyên lý đếm cơ bản


Nguyên lý cộng. Giả sử có n_1 cách thực hiện việc E_1, n_2 cách thực hiện việc E_2,…,n_k cách thực hiện việc E_k. Nếu k việc này không thể làm đồng thời thì sẽ có n_1+n_2+\cdots+n_k cách thực hiện một trong các việc E_1,E_2,\cdots,E_k.

Theo ngôn ngữ của lý thuyết tập hợp, nguyên lý này có thể phát biểu như sau: Nếu A_1,A_2,\cdots,A_k là các tập hữu hạn và đôi một rời nhau thì |\cup_{i=1}^kA_i|=\sum_{i=1}^k|A_i|.

Ví dụ 1.1. Người ta có thể đi từ Hải Phòng đến Đà Nẵng bằng một trong ba phương tiện: tàu hoả, tàu thuỷ và máy bay. Nếu có hai cách đi bằng tàu hoả, ba cách đi bằng tàu thuỷ, và 1 cách đi bằng máy bay thì sẽ có 2+3+1=6 cách đi từ Hải Phòng đến Đà Nẵng \Box.

Ví dụ 1.2. Tìm số các cặp có thứ tự (x;y) các số nguyên thoả mãn x^2+y^2\leq 5.

Lời giải. Mỗi i=0,1,2,3,4,5 ta đặt S_i=\{(x,y)|x,y\in\mathbb{Z},x^2+y^2=i\}, khi đó tập cần tính số phần tử sẽ là hợp rời rạc của các S_i. Ta tính số phần tử của các S_i bằng phương pháp liệt kê và cuối cùng được đáp số của bài toán là 21\Box.

Nguyên lý nhân. Giả sử rằng việc E có thể được làm bằng cách thực hiện liên tiếp các việc E_1,E_2,\cdots,E_k; và có n_1 cách thực hiện việc E_1, n_2 cách thực hiện việc E_2,…,n_k cách thực hiện việc E_k. Khi đó số cách làm việc En_1\times n_2\times\cdots\times n_k.

Theo ngôn ngữ của lý thuyết tập hợp, nguyên lý này có thể phát biểu như sau: Nếu A_1,A_2,\cdots,A_k là các tập hữu hạn thì |\prod_{i=1}^kA_i|=\prod_{i=1}^k|A_i|.

Ví dụ 1.3. Đề đi từ thành phố A đến thành phố D người ta phải đi lần lượt qua hai thành phố BC. Nếu có hai cách đi từ A đến B, ba cách đi từ B đến C và một cách đi từ C đến D thì sẽ có 2\times 3\times 1=6 cách đi từ A đến B\Box.

Ví dụ 1.4. Cho kn là các số nguyên dương. Một dãy k-phân độ dài n là một dãy (a_1,a_2,\cdots,a_n) với a_1,a_2,\cdots,a_n\in\{0,1,\cdots,k-1\}. Hỏi có bao nhiêu dãy này?

Lời giải. Đặt A=\{0,1,\cdots,k-1\}. Để hình thành một dãy k-phân, đầu tiên chúng ta cần chọn a_1 từ B, sau đó chọn a_2 từ B, và cứ như thế cho đến cuối cùng cần chọn a_n từ B. Bởi vì có k cách để làm mỗi bước nên theo nguyên lý nhân, số các dãy như vậy bằng k^n\Box.

Ví dụ 1.5. Tìm số các ước dương của 600.

Lời giải. Ta có 600=2^3\times 3^1\times 5^2 nên một số nguyên dương m là một ước dương của 600 khi và chỉ khi nó có dạng m=2^a\times 3^b\times 3^c với a,b,c là các số nguyên thoả mãn 0\leq a\leq 3,0\leq b\leq 1,0\leq c\leq 2. Như vậy số các ước dương của 600 bằng số các bộ ba (a,b,c) thoả mãn a\in\{0,1,2,3\},b\in\{0,1\},c\in\{0,1,2\}, theo nguyên lý nhân, số ước dương của 600 bằng 4\times 2\times 3=24\Box.

Tổng quát hơn ta có: Nếu số nguyên dương n có phân tích tiêu chuẩn n=\prod p_i^{k_i} thì số các ước dương của n bằng \prod (k_i+1).

Ví dụ 1.6. Cho X=\{1,2,\cdots,100\}S=\{(a,b,c)|a,b,c\in X,a<b,a<c\}.

Tính |S|.

Lời giải. Với mỗi k=1,2,\cdots,99 ta đặt S_k=\{(k,b,c)|b,c\in X, b>k,c>k\}. Khi đó S là hợp rời rạc của các S_k, mà theo nguyên lý nhân ta có |S_k|=(100-k)^2 nên suy ra |S|=\sum S_k=328350\Box.

Để ý đến lời giải ví dụ thứ hai và thứ sáu, ta thấy chúng có một điểm chung là chia bài toán đã cho thành các bài toán con đơn giản hơn và giải chúng. Đây là cách cơ bản nhất để giải các bài toán đếm, có thể sẽ có cách khác ngắn gọn hơn, nhưng việc chia một bài toán thành các bài toán con mà chúng ta đã biết cách giải sẽ giúp ta ít gặp phải các sai lầm hơn.

Ví dụ 1.7. Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số được lấy từ tập \{1,2,3,4,5,6\} nếu

a)Các chữ số không cần phải khác nhau?

b)Các chữ số phải khác nhau?

c)Các chữ số phải khác nhau và chứa số 3?

d)Các chữ số không cần phải khác nhau và chứa số 3?

Lời giải. a)6^3, b)6\times 5\times 4.

c)Đầu tiên ta chọn vị trí cho số 3, sau đó chọn hai số còn lại lần lượt. Đáp số là 3\times 5\times 4.

d)Nếu tiếp tục làm như trên ta sẽ được kết quả là 3\times 6\times 6, đây là một kết quả không chính xác! Vì làm như vậy những số như 323 sẽ được đếm hai lần. Vấn đề ở chỗ ta đã dùng sai nguyên lý nhân, mỗi hai tổ hợp khác nhau cách thực hiện các công việc E_i phải cho hai kết quả khác nhau thì ta mới áp dụng được nguyên lý nhân. Bài này ta lại phải chia thành các bài toán con và giải chúng lần lượt.

Ta chia trường hợp theo vị trí của số 3 nằm bên trái nhất. Nếu số 3 này nằm ở vị trí hàng trăm thì số có ba chữ số phải có dạng \overline{3ab}, nếu nó nàm ở vị trí hàng chục thì số có ba chữ số phải có dạng \overline{a3b} với a\not=3, và cuối cùng, nếu số 3 này nằm ở vị trí hàng đơn vị thì số ba chữ số phải có dạng \overline{ab3} với a,b\not=3. Giải các bài toán con ta được đáp số của bài toán là 6\times 6+5\times 6+5\times 5\Box.

Như vậy nếu chia được bài toán cần giải về các bài toán đếm đã biết cách giải thì mọi việc còn lại là đơn giản. Không may, trong đa số các bài toán đếm việc tìm ra một cấu trúc để chia bài toán thành các bài toán nhỏ hơn là việc làm khó khăn nhất. Hay nói khác đi, khó khăn nằm ở lúc bắt đầu. Sau khi chọn được cấu trúc rồi, bạn phải kiểm chia xem việc chia như vậy có đảm bảo đầu ra là các mô hình khác nhau hay không.

Hầu hết các bài toán đếm đều yêu cầu bạn phải thực sự hiểu mô hình mà mình cần đếm, hay cái mà bạn cần đếm. Biết lời giải một bài toán đếm sẽ giúp ích bạn một chút khi giải bài toán đếm khác, nhưng muốn thực sự giỏi thì bạn phải làm nhiều bài tập, việc đọc các ví dụ là không bao giờ đủ!

Ví dụ 1.8. Một rổ bóng chứa 5 quả bóng xanh giống nhau và 8 quả bóng đỏ giống nhau. Hỏi có bao nhiêu cách bốc ít nhất 1 quả bóng ra khỏi rổ?

Lời giải. Rõ ràng là có thể giải bài toán bằng cách chia thành các trường hợp: Bốc 1, bốc 2,…,bốc 13 quả bóng. Nhưng như thế hơi dài. Ở trên chia theo số bóng bốc ra, rõ ràng là số bóng khác nhau thì ta có hai lần bốc khác nhau. Liệu còn có cách khác phân biệt hai lần bốc? Ta thấy hai lần bốc cho hai kết quả giống nhau nếu và chỉ nếu số bóng xanh và số bóng đỏ như nhau, vậy hai lần bốc khác nhau nếu và chỉ nếu số bóng xanh hoặc số bóng đỏ khác nhau. Như vậy ta có lời giải sau.

Số cách bốc bằng số cặp (a,b) trừ đi 1, ở đây 0\leq a\leq 5 là số quả bóng xanh và 0\leq b\leq 8 là số quả bóng đỏ. Như vậy ta có đáp số của bài toán là 6\times 9-1=53\Box.

Sau đây là một số bài tập tự luyện.

Bài 1.1. Cho bảng ô vuông 10\times 10. Hỏi có bao nhiêu hình vuông có các đỉnh nằm ở tâm của các ô vuông của bảng vuông này?

Lời giải. Chia các hình vuông làm hai loại, loại có các cạnh song song với cạnh của bảng và loại có các cạnh không song song với các cạnh của bảng. Mỗi hình vuông ở loại thứ hai sẽ nội tiếp trong một hình vuông của loại thứ nhất, và mỗi hình vuông ở loại thứ nhất có cạnh k sẽ ngoại tiếp đúng k-1 hình vuông ở loại thứ hai. Như thế ta chỉ cần đếm số các hình vuông thuộc loại thứ nhất, dễ thấy với mỗi k, số hình vuông cạnh k thuộc loại thứ nhất bằng (10-k)^2. Do đó đáp số của bài toán là \sum_{k=1}^9(10-k)^2k=825\Box.

Bài 1.2. Cho số nguyên dương n. Hỏi có bao nhiêu tam giác có độ dài các cạnh là các số khác nhau trong tập [n]=\{1,2,\cdots,n\}?

Lời giải. Ba số dương a<b<c là độ dài ba cạnh của một tam giác khi và chỉ khi a+b>c. Như vậy số các tam giác trong đầu bài bằng giá trị của tổng |A_1|+|A_2|+\cdots+|A_n|, ở đây A_k=\{(a,b,k)\in [n]^3|a<b<k,a+b>k\} với k=1,2,\cdots,n. Do đó bài toán sẽ được giải nếu ta tính được |A_k| với mỗi k. Không khó khăn ta thấy |A_1|=|A_2|=|A_3|=0. Bây giờ ta sẽ tính |A_k| với k\geq 4.

a)Nếu k chẵn, k=2m với m>1 là số nguyên dương. Trong trường hợp này ta có |A_k|=(m-1)^2.

b)Nếu k lẻ, k=2m+1 với m>1 là số nguyên dương. Trong trường hợp này ta có |A_k|=m(m-1).

Như vậy đáp số của bài toán là \dfrac{p(p-1)(4p+1)}{6} nếu n=2p+1, \dfrac{p(p-1)(4p-5)}{6} nếu n=2p\Box.

Bài 1.3. Xác định số cặp có thứ tự các số nguyên dương (a,b) sao cho bội chung nhỏ nhất của ab bằng 2^35^711^{13}.

Lời giải.a,b là các ước của 2^35^711^{13} nên ta có thể viết a=2^x5^y11^z,b=2^s5^t11^u, từ đây ta phải có \max\{x,s\}=3,\max\{y,t\}=7,\max\{z,u\}=13. Bằng phương pháp liệt kê ta sẽ đếm được số các cặp (x,s),(y,t),(z,u) và đáp số của bài toán là 7\times 15\times 27\Box.

Tổng quát hơn ta có nếu n=\prod p_i^{a_i} thì số các cặp có thứ tự các số nguyên dương (a;b) sao cho bội chung nhỏ nhất của ab bằng n bằng \prod (2a_i+1).

Bài 1.4. Tìm số các số nguyên dương bé hơn 1000 mà trong biểu diễn thập phân của chúng có chứa ít nhất một chữ số 1.

Hướng dẫn. Ta đếm phần bù, đáp số của bài toán là 271\Box.

Bài 1.5. Tìm số các ánh xạ f:\{1,2,\cdots,2008\}\to\{2009,2010,2011,2012\} thoả mãn f(1)+f(2)+\cdots+f(2008) là số chẵn.

Đáp số. 4^{2007}\Box.

Bài 1.6. Có bao nhiêu tập con có ba phần tử của tập \{2^1,2^2,\cdots,2^{2010}\} sao cho ba phần tử đó có thể xếp thành một cấp số nhân tăng?

Hướng dẫn. Ta cần đếm số các cấp số cộng tăng gồm ba số hạng trong tập \{1,2,\cdots,2010\}. Để làm điều này ta hãy chọn phần tử ở giữa của cấp số cộng đó \Box.

Bài 1.7. Tìm số bộ ba có thứ tự các tập (A,B,C) sao cho A\cap B\cap C=\emptysetA\cup B\cup C=\{1,2,\cdots,2010\}.

Lời giải. Mỗi một số 1,2,\cdots,2010 chỉ có thể nằm trong một trong sáu tập A,B,C,A\cap B,B\cap CC\cap A. Như vậy đáp số của bài toán là 6^{2010}\Box.

Bài 1.8. Tìm số các tập con của một tập có n phần tử, ở đây n là một số nguyên dương.

Hướng dẫn. Mỗi một phần tử của tập nói đến trong đầu bài, nó có thể thuộc hay không thuộc vào tập con. Như vậy ta có đáp số của bài toán là 2^n\Box.

IMO 2010


Ngày thứ nhất

1. Tìm tất cả các hàm f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} thoả mãn f([x]y)=f(x) [f(y) ]\forall x,y\in\mathbb{R}. Ở đây [u] là phần nguyên của số thực u.

2. Cho tam giác ABC với I là tâm nội tiếp và \Gamma là đường tròn ngoại tiếp tam giác. AI cắt \Gamma tại điểm thứ hai D, E là một điểm trên cung BDCF nằm trên đoạn BC sao cho \widehat{BAF}=\widehat{CAE}<\dfrac{1}{2}\widehat{BAC}. Chứng minh giao điểm của EIDG nằm trên \Gamma. Ở đây G là trung điểm của IF.

3. Tìm tất cả các hàm g:\mathbb{N}\to\mathbb{N} sao cho (g(m)+n)(m+g(n)) là một số chính phương với mỗi m,n\in\mathbb{N}.

Ngày thứ hai

 

4. Giả sử P là điểm nằm trong tam giác ABC. Các đường thẳng AP,BP,CP cắt lại đường tròn ngoại tiếp tam giác tại K,L,M tương ứng. Tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại C cắt đường thẳng AB tại S. Chứng minh rằng nếu SC=SP thì MK=ML.

5. Mỗi hộp trong sáu hộp B_i ban đầu chứa một đồng xu. Cho phép tiến hành hai loại phép toán sau đây

Loại 1: Chọn một hộp khác rỗng B_j(1\leq j\leq 5), lấy một đồng xu ra khỏi B_j và bỏ thêm hai đồng xu vào hộp B_{j+1}.

Loại 2: Chọn một hộp khác rỗng B_k(1\leq k\leq 4), lấy một đồng xu ra khỏi B_k và tráo đổi số đồng xu trong các hộp B_{k+1},B_{k+2}.

Có hay không một dãy hữu hạn các phép toán trên sao cho khi thực hiện liên tiếp các phép toán này ta được kết quả là B_1,B_2,B_3,B_4,B_5 đều rỗng nhưng B_6 chứa đúng 2010^{2010^{2010}} đồng xu?

6. Giả sử (a_n) là một dãy các số thực dương. Biết rằng với số nguyên dương s cố định nào đó ta có a_n=\max\{a_k+a_{n-k}|1\leq k\leq n-1\}\forall n>s. Chứng minh rằng có các số nguyên dương l,N sao cho l\leq sa_n=a_l+a_{n-l}\forall n\geq N.

Kết quả


China National Olympiad 2010


1. Các đường tròn \Gamma_1\Gamma_2 cắt nhau tại hai điểm AB. Một đường thẳng qua B cắt \Gamma_1\Gamma_2 tại các điểm C and D tương ứng. Đường thẳng qua B khác cắt \Gamma_1\Gamma_2 tại các điểm E and F tương ứng. Đường thẳng CF cắt \Gamma_1\Gamma_2 tại các điểm P and Q tương ứng. Cho MN là trung điểm của các cung nhỏ \widehat{PB}\widehat{QB}. Chứng minh rằng nếu CD=EF, thì C, F, M, N đồng viên.

2. Cho k \ge 3 là một số nguyên. Dãy \{ a_n \} được xác định như sau: a_{k}=2k, và với mỗi n > k, a_{n}=a_{n-1}+1, nếu (a_{n -1},n)=1;a_{n}=2n, nếu (a_{n-1},n) > 1. Chứng minh rằng dãy \{ a_n-a_{n-1} \} chứa vô hạn số nguyên tố.

3. a,bc là các số phức thoả mãn với mỗi số phức z, nếu |z| \le 1, thì |az^2+bz+c| \le 1. Tìm giá trị lớn nhất của |bc|.

4. mn là các số nguyên cho trước lớn hơn 1. {a_1} < {a_2} < \cdots < {a_m} là các số nguyên cho trước. Chứng minh rằng tồn tại một tập con của \mathbb Z ký hiệu bởi T, sao cho |T| \le 1+\dfrac {a_{m}-a_1}{2n+1} và với mỗi i \in \{ 1,2,...,m \}, tồn tại t\in Ts\in [-n,n] thoả mãn a_{i}=t+s.

5. Ta có thể di chuyển các tấm thẻ tại các điểm A_1, A_2, \cdots ,A_n và điểm O. Một bước di chuyển có thể thực hiện như sau:

(1) Nếu có ít nhất 3 tấm thẻ tại điểm A_i (1 \le i \le n), thì lấy 3 tấm thẻ từ A_i và đặt chúng vào các điểm A_{i-1}, A_{i+1}O, tương ứng. (A_0=A_n, A_{n+1}=A_1)

(2) Nếu có ít nhất n tấm thể tại O, thì lấy n tấm thẻ từ điểm O và đặt chúng vào các điểm A_1, A_2, \cdots ,A_n, tương ứng.

Chứng minh rằng nếu có không ít hơn n^2+3n+1 tấm thể trên toàn bộ n+1 điểm, thì ta có thể thực hiện một số hữu hạn các di chuyển trên để có không ít hơn n+1 tấm thẻ tại mỗi điểm.

6. Cho a_1,a_2,a_3,b_1,b_2,b_3 là các số nguyên dương đôi một khác nhau sao cho với mỗi số nguyên dương n,

(n+ 1)a_{1}^{n}+{n}a_{2}^{n}+(n-1)a_{3}^{n} | (n+1)b_{1}^{n}+{n}b_{2}^{n}+(n-1)b_{3}^{n}.

Chứng minh rằng có số nguyên dương k sao cho b_i =k{a_i} với i=1,2,3.

Bổ đề Burnside và áp dụng của nó vào bài toán đếm


Cho X là một tập hợp và G là một nhóm. Ta nói G tác động trên X, hay X là một G-tập, nếu có hàm G\times X\to X, (g,x)\mapsto gx thoả mãn ex=x\forall x\in Xg_1(g_2x)=(g_1g_2)x\forall x\in X\forall g_1,g_2\in G, ở đây e là phần tử đơn vị của G.

Gìơ ta xét một G-tập X, với mỗi x\in X, ta gọi quỹ đạo của x là tập \{gx|g\in G\}. Các quỹ đạo khác nhau của các phần tử trong X làm thành một phân hoạch của X, thật vậy, quan hệ xRy nếu có g\in G để x=gy là một quan hệ tương đương trên X. Khi XG là các tập hữu hạn thì ta có thể tính số khối của phân hoạch này theo bổ đề sau đây.

Bổ đề Burnside. Nếu X là một G-tập hữu hạn (nghĩa là XG là các tập hữu hạn và X là một G-tập) và N là số các quỹ đạo khác nhau của các phần tử trong X thì N=\dfrac{1}{|G|}\sum_{g\in G}F(g), trong đó với mỗi g\in G, F(g) là số phần tử của tập \{x\in X|gx=x\}.

Tôi sẽ không đưa ra chứng minh nào của bổ đề này ở  đây, các bạn có thể tìm một chứng minh  trong sách Tổ hợp của Ngô Đắc Tân hay sách về lý thuyết nhóm của Rotman. Gìơ ta đi xét các áp dụng của bổ đề này vào giải các bài toán đếm, các bài tập này đều có trong sách của Rotman.

Bài 1. Cho nq là các số nguyên dương. Hỏi có bao nhiêu lá cờ gồm n mảnh sao cho mỗi mảnh mang một trong q màu cho trước?(Ví dụ một lá cờ như vậy là cờ của Pháp gồm 3 mảnh).

Lời giải. Vì khi ta tô màu một mặt của lá cờ thì mặt sau sẽ được xác định hoàn toàn màu. Nên số lá cờ bằng số cách tô bảng 1\times n bởi q màu, hai cách tô là như nhau nếu nó ở dạng như hình dưới đây.

(Trong hình trên các c_i là các màu.)

Gọi X là tập các bộ (c_1,c_2,\cdots,c_n) với c_i là một trong q màu đã cho với mỗi i. Ký hiệu S_n là nhóm các hoán vị trên \{1,2,\cdots,n\}, G là nhóm con cyclic sinh bởi hoán vị f của S_n, ở đây f(i)=n+1-i\forall i. Ta cho G tác động trên X theo luật f(c_1,c_2,\cdots,c_n)=(c_n,c_{n-1},\cdots,c_1). Như trên đã phân tích, ta chỉ cần đếm số N các quỹ đạo của các phần tử của x theo tác động này là xong. Theo bổ đề Burnside, ta chỉ cần tính F(id)F(f). Dễ thấy F(id)=|X|=q^n theo quy tắc nhân. Để tính F(f), ta chú ý rằng (c_1,c_2,\cdots,c_n)\in X không thay đổi khi tác động f nếu và chỉ nếu c_1=c_n,c_2=c_{n-1},\cdots, vậy cùng theo quy tắc nhân ta có F(f)=q^{[\dfrac{n+1}{2}]}. Như thế đáp số của bài toán là \dfrac{1}{2}(q^n+q^{[\dfrac{n+1}{2}]}).

Bài 2. Cho nq là các số nguyên dương. Chứng minh rằng có

\dfrac{1}{4}(q^{n^2}+2q^{[\dfrac{n^2+3}{4}]}+q^{[\dfrac{n^2+1}{2}]}) cách tô màu bảng vuông n\times n bởi q màu.

Lời giải sơ lược. Lời giải y hệt như trường hợp trên. Ta đánh số các ô của bảng theo kiểu xoáy ốc, chia hai trường hợp n chẵn, lẻ cho dễ đánh số. Tập X bây giờ là tập tất cả các bộ (c_1,c_2,\cdots,c_{n^2}), nhóm G bây giờ là nhóm con cyclic cấp 4 sinh bởi phép quay +90^0 của S_{n^2}.

Chú ý.  Khi n=3,q=n ta có bài số 5 trong VMO 2010.Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán năm học 2009-2010


Câu 1. Giải hệ phương trình

x^4-y^4=240

x^3-2y^3=3(x^2-4y^2)-4(x-8y).
Câu 2. Cho dãy số (a_n) xác định bởi  a_1=5, a_n=(a_{n-1}^{n-1}+2^{n-1}+2.3^{n-1})^{\dfrac{1}{n}}\forall n\geq 2.
a. Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy;
b. Chứng minh rằng dãy này là dãy giảm.
Câu 3. Cho đường tròn (O). Hai điểm B,C cố định trên đường tròn, BC không phải đường kính. Lấy A là một điểm trên đường tròn không trùng với B,CAD,AE là các đường phân giác trong và ngoài. I là trung điểm của DE. Qua trực tâm tam giác ABC  kẻ đường thẳng vuông góc với AI  cắt AD,AE tại M,N.
a. Chứng minh rằng MN luôn đi qua một điểm cố định;
b. Tìm A  sao cho S(AMN) lớn nhất.
Câu 4. Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n phương trình x^2+15y^2=4^n có ít nhất n nghiệm tự nhiên.
Câu 5. Cho bảng 3\times 3n là một số nguyên dương cho trước. Tìm số các cách tô màu không như nhau khi tô mỗi ô bởi một trong n  màu. Hai cách tô màu gọi la như nhau nếu một cách nhận được từ cách kia bởi một phép quay quanh tâm.

Nguồn MathScope (đã chỉnh sửa).

Một đồng dư modulo nguyên tố


Người dịch: Nguyễn Trung Tuân
Tặng Thầy nhân dịp 20-11-2007

Trong năm 1961, Erdos, Ginzburg, và Ziv [3] đã tìm ra định lý nổi tiếng sau đây, bây giờ nó là trung tâm của các bài toán 0- tổng( về các bài toán này các bạn có thể tìm trong [1],[2] và [5]).

Định lý EGZ. Giả sử n là một số nguyên dương. Khi đó với mỗi dãy a_1,a_2,\cdots,a_{2n-1} gồm 2n-1 số nguyên có một dãy con a_{i_1},a_{i_2},\cdots, a_{i_n} độ dài n sao cho tổng \sum_{j=1}^na_{i_j} chia hết cho n.

Dễ kiểm tra thấy rằng định lý EGZ là nhân tính, nghĩa là, nếu mệnh đề đúng với n=k và n=l thì nó cũng đúng với n=kl. Do đó chỉ cần chứng minh định lý đúng với n nguyên tố là đủ. Trong các chứng minh cổ điển của định lý, trường hợp n nguyên tố thường có được từ định lý Cauchy-Davenport hoặc định lý Chevalley-Waring (xem [6]). Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của định thức Vandermonde, Gao [4] cho một chứng minh khác của định lý EGZ dựa trên đồng dư sau \sum_{I\subseteq\{1,\cdots,2p-1\},|I|=p}\;(\sum_{i\in I}a_i)^{p-1}\equiv 0\pmod{p},\; (*)
ở đó p là một số nguyên tố và a_1,\cdots,a_{2p-1} là các số nguyên bất kì. Chú ý rằng định lý EGZ là một hệ quả đơn giản của (*) vì theo định lý Fermat nhỏ chúng ta có

\left|\{I\subseteq\{1,2,\cdots,2p-1\}:\sum_{i\in I}a_i\equiv 0\pmod{p},|I|=p\}\right|\equiv
\equiv\sum_{I\subseteq\{1,\cdots,2p-1\},|I|=p}\;(1-(\sum_{i\in I}a_i)^{p-1})\equiv C_{2p-1}^p\equiv 1\pmod{p}.

Trong bài báo này, chúng tôi sẽ chứng minh định lý sau, mà đồng dư của Gao chỉ là một hệ quả đơn giản của nó:

Định lý. Giả sử p là một số nguyên tố và k là một số nguyên dương thỏa mãn k\leq p. Cho f(x_1,\cdots,x_k) là một đa thức đối xứng với hệ số nguyên biến x_1,\cdots,x_k. Nếu bậc của f nhỏ hơn k thì với một dãy bất kì gồm p+k-1 số nguyên a_1,a_2,\cdots,a_{p+k-1}, chúng ta có

\sum_{1\leq i_1<\cdots<i_k\leq p+k-1}\; f(a_{i_1},\cdots,a_{i_k})\equiv f(0,\cdots,0)\pmod{p} nếu k=p

\equiv 0\pmod{p} trong trường hợp còn lại.

Chứng minh. Chứng minh là sơ cấp, chỉ cần đến một tính chất số học cơ  bản của hệ số nhị thức: C_{p+k-1}^k\equiv 1\pmod{p} nếu k=p và \equiv 0\pmod{p} nếu 1\leq k<p.

Chúng tôi sẽ chứng minh định lý bằng quy nạp theo k. Khi k=1, vì \deg f<k nên f phải là một hằng số c. Trong trường hợp này \sum_{1\leq i\leq p}f(a_i)=p\cdot c\equiv 0\pmod{p}. Bây giờ giả sử rằng k>1 và định lý là đúng với tất cả các giá trị nhỏ hơn k. Đặt S_{f,k}(x_1,\cdots,x_{p+k-1})=\sum_{1\leq i_1<\cdots<i_k\leq p+k-1}\; f(x_{i_1},\cdots,x_{i_k}) và viết f(x_1,\cdots, x_k) dưới dạng f(x_1,\cdots,x_k)=\sum_{j=0}^{k-1}g_j(x_1,\cdots,x_{k-1})x_k^j, ở đây g_j là các đa thức biến x_1,\cdots,x_{k-1}. Từ tính đối xứng của f ta có S_{f,k} và tất cả g_j là các đa thức đối xứng.

Tiếp theo chúng ta thấy rằng

S_{f,k}(a_1,\cdots,a_{p+k-1})=\sum_{1\leq i_1<\cdots<i_k\leq p+k-2}\;f(a_{i_1},\cdots,a_{i_k})+
+\sum_{1\leq i_1<\cdots<i_{k-1}\leq p+k-2}\; f(a_{i_1},\cdots,a_{i_{k-1}},a_{p+k-1}).

Do đó S_{f,k}(a_1,\cdots,a_{p+k-1})-S_{f,k}(a_1,\cdots,a_{p+k-2} ,0)

=\sum_{1\leq i_1<\cdots<i_{k-1}\leq p+k-2}\;(f(a_{i_1},\cdots,a_{i_{k-1}},a_{p+k-1})-f(a_{i_1},\cdots,a_{i_{k-1}},0))

=\sum_{1\leq i_1<\cdots<i_{k-1}\leq p+k-2}\;\left(\sum_{j=0}^{k-1}g_j(a_{i_1},\cdots,a_{i_{k-1}})a_{p+k-1}^j-g_0(a_{i_1},\cdots,a_{i_{k-1}})\right)

=\sum_{j=1}^{k-1}a_{p+k-1}^j\;\sum_{1\leq i_1<\cdots<i_{k-1}\leq p+k-2}\;g_j(a_{i_1},\cdots,a_{i_{k-1}})

=\sum_{j=1}^{k-1}a_{p+k-1}^jS_{g_j,k-1}(a_1,\cdots,a_{p+k-2}).

k\leq p\deg g_j\leq \deg f-j<k-j, chúng ta có thể dùng giả thiết quy nạp để có

S_{g_j,k-1}(a_1,\cdots,a_{p+k-2})\equiv 0\pmod{p}\forall j=\overline{1,k-1}. Do đó

S_{f,k}(a_1,\cdots,a_{p+k-1})\equiv S_{f,k}(a_1,\cdots,a_{p+k-2},0)\pmod{p}. Từ đây, sử dụng tính đối xứng của S_{f,k}, chúng ta có S_{f,k}(a_1,\cdots,a_{p+k-1})\equiv S_{f,k}(0,\cdots,0)\pmod{p}.

Cuối cùng, bởi định nghĩa của S_{f,k}, ta có S_{f,k}(a_1,\cdots,a_{p+k-1})=C_{p+k-1}^kf(0,\cdots,0)\equiv f(0,\cdots,0)\pmod{p} nếu k=p và \equiv 0\pmod{p} nếu 1\leq k<p.

Định lý được chứng minh.

Tài liệu tham khảo

[1]N. Alon and M. Dubiner, Zero-sum sets of prescribed size, in: “Combinatorics, Paul Erdos is Eighty”, Bolyai Society, Mathematical Studies, Keszthely, Hungary, 1993, 33-50.

[2]Y. Caro, “Zero-sum problems: a survey” Discrete Math. , 152 (1996) pp. 93–113.

[3]Erdos, P., Ginzburg, A., Ziv, A. Theorem in additive number Theory,. Bull. Res. Council, Israel, 10 F(1961) 41–43.

[4]W. D. Gao – Two addition theorems on groups of prime order, J. Number Theory, Vol.56 (1996) 211-213.

[5]W.D. Gao, A. Geroldinger, On zero sum sequences in Zn ⊕ Zn Integers 3 (A8) (2003) 45 (electronic).

[6]M. B. Nathanson, Additive Number Theory: Inverse Problems and the Geometry of Sumsets, 1996.

Nguyên lý bù-trừ


Mở đầu

Bài viết xem như sự mở đầu của phương pháp SÀNG trong các bài toán đếm. Ở phương pháp này, khi muốn đếm số phần tử của một tập A, ta bắt đầu với một tập B chứa A, sau đó tìm cách loại đi các phần tử không nằm trong A.

Chúng ta biết rằng nếu AB là các tập hữu hạn rời nhau thì |A\cup B|=|A|+|B|, tổng quát hơn ta có: Nếu AB là các tập hữu hạn bất kỳ(không nhất thiết rời nhau) thì  |A\cup B|=|A|+|B|-|A\cap B|, đây chính là nguyên lý bù-trừ cho hai tập hợp, dễ hiểu tại sao người ta lại gọi đây là nguyên lý bù trừ. Với n>1 tập hợp ta có định lý sau

Định lý. Nếu A_1,A_2,\cdots,A_n là các tập hữu hạn thì |\cup_{i=1}^nA_i|=\sum_{1\leq i\leq n}|A_i|-\sum_{1\leq i<j\leq n}|A_i\cap A_j|+...+(-1)^{n+1}|\cap_{1\leq i\leq n}A_i|.

Ta sẽ chứng minh rằng rằng mỗi phần tử trong \cup_{i=1}^nA_i được đếm đúng một lần trong vế phải. Gọi x là một phần tử trong hợp đó và nó nằm trong dúng m tập A_i, khi đó trong vế phải nó sẽ được đếm đúng C_m^1-C_m^2+\cdots+(-1)^{m+1}C_m^m=1 lần (lưu ý (1-1)^m=0). Định lý được chứng minh.

Ngoài cách chứng minh trên các bạn có thể chứng minh Định lý bằng phương pháp quy nạp toán học, tôi chọn giới thiệu cách chứng minh đó vì phong cách Tổ hợp của nó.

Một áp dụng đẹp của nguyên lý bù-trừ là bài toán Bernoulli-Euler về các bức thư sai địa chỉ: Có n>1 bức thư khác nhau phải gửi đến n địa chỉ khác nhau. Có bao nhiêu cách gửi mà các bức thư đều đến không đúng địa chỉ của mình? Theo ngôn ngữ ánh xạ, bài toán được phát biểu như sau: Có bao nhiêu song ánh từ S={1,2,…,n} đến chính S sao cho nó không có điểm cố định? Ta đếm số các song ánh có điểm cố định, số này bằng C_n=|\cup_{1\leq i\leq n}A_i|, ở đây A_i là tập các song ánh nhận i làm điểm cố định. Theo nguyên lý bù-trừ dễ có C_n=\sum_{k=1}^nC_n^k(-1)^{k+1}(n-k)! và đáp số của bài toán là D_n=n!-C_n.

Bài tập.

Bài 1. Tìm số các số nguyên dương trong {1,2,…,500} chia hết cho 2 hoặc 3 hoặc 5.

Bài 2. Tính giá trị của phi hàm Euler tại n theo phân tích chính tắc của n.

Bài 3. Chứng minh nguyên lý bù-trừ bằng quy nạp toán học.

Bài 4. Cho X là một tập hữu hạn và A,B,C là các tập con của nó. Chứng minh rằng |\bar{A}\cap B|=|B|-|A\cap B||\bar{A}\cap\bar{B}\cap C|=|C|-|A\cap C|-|B\cap C|+|A\cap B\cap C|.

Bài 5. Tìm số các số nguyên trong tập {1,2,…,1000} không chia hết cho 5, không chia hết cho 7, nhưng chia hết cho 3.

Bài 6. Có bao nhiêu số nguyên dương n sao cho n là ước của ít nhất một trong hai số 10^{40}20^{30}?

Bài 7. Với mỗi số nguyên dương n>1, gọi A_n là số các song ánh từ S đến S sao cho f(k) khác k+1 với mỗi k=1,2,…,n-1.

a)Tính A_n;

b)Chứng minh rằng A_n=D_n+D_{n-1} với mỗi n>1.

Bài 8. Tìm số các số nguyên dương là ước của ít nhất một trong các số 10^{60},20^{50},30^{40}.

Bài 9. Với k=1,2,…,1992 cho A_k là một tập với 44 phần tử. Gỉa sử rằng |A_i\cap A_j|=1 với mỗi i,j khác nhau trong {1,2,…,1992}. Tính |\cup_{i=1}^{1992}A_i|.

Bài 10. Cho A_1,A_2,\cdots,A_n là n tập hữu hạn. Chứng minh rằng |\cup_{i=1}^nA_i|\geq \sum_{i=1}^n|A_i|-\sum_{1\leq i<j\leq n}|A_i\cap A_j|. Sử dụng bất đẳng thức này để giải bài toán sau: Một hoán vị của {1,2,…,2n} được gọi là có tính chất P nếu có ít nhất hai số dạng k,n+k đứng cạnh nhau. Chứng minh rằng với mỗi số nguyên dương n, số các hoán vị có tính chất P nhiều hơn số các hoán vị không có tính chất đó.

Bài 11. Cho các số nguyên dương m\leq n và A,B là các tập có n,m phần tử tương ứng. Tìm số các toàn ánh từ A lên B. Từ đó suy ra \sum_{k=0}^n(-1)^kC_n^k(n-k)^n=n!.