Định lý Fermat nhỏ, số giả nguyên tố, định lý Wilson, và phương pháp phân tích (hiệu hai bình phương) Fermat-Kraitchik


Bài viết rất nên đọc. Nguồn: Sách của D. Burton

Continue reading “Định lý Fermat nhỏ, số giả nguyên tố, định lý Wilson, và phương pháp phân tích (hiệu hai bình phương) Fermat-Kraitchik”