Categories
Algebra College Math Combinatorics Mathematical Olympiad

Burnside’s lemma


Cho là một tập hợp và là một nhóm. Ta nói tác động trên , hay là một tập, nếu có hàm , thoả mãn và , ở đây là phần tử đơn vị của . Gìơ ta xét một tập , với mỗi , ta gọi quỹ đạo của là tập . Các quỹ […]