Phương trình hàm với đối số biến đổi (1)


Đây là phần đầu của bài viết năm 1997 của GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu.

Continue reading “Phương trình hàm với đối số biến đổi (1)”

Functional Equations – 7/2016


Bài 1. Xác định tất cả các đa thức P(x) với hệ số thực sao cho đa thức (x+1)P(x-1)-(x-1)P(x) là đa thức hằng.

Bài 2. Tìm tất cả các hàm f : \mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho các điều kiện sau được thỏa mãn đồng thời:

(a) f(x) \ge 0\,\,\forall x \in \mathbb{R};

(b) Với a, b, c, d \in \mathbb{R} có tính chất ab + bc + cd = 0 , ta có f(a-b) + f(c-d) = f(a) + f(b+c) + f(d).

Bài 3. Tìm tất cả các hàm f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho

f(x(1+y)) = f(x)(1 + f(y))\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.

Bài 4. Tìm tất cả các hàm f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R} sao cho f(0) \in \mathbb Qf(x+f(y)^2 ) = {f(x+y)}^2\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}. Continue reading “Functional Equations – 7/2016”

Toàn ánh


Bài 1. Tìm tất cả các hàm f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R} thỏa mãn
f\left(f(x)+y\right)=2x+f\left(f(y)-x\right)\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 2. Tìm tất cả các toàn ánh f:(0,+\infty) \to (0,+\infty) sao cho 2x f(f(x)) = f(x)(x+f(f(x))) với mỗi x>0.
Bài 3. Cho hàm số f\colon \mathbb{R}\to\mathbb{Z} xác định bởi f(x)=[x{\cdot }\{ x\}]\,\,\forall x\in\mathbb{R}.
1) Chứng minh f là toàn ánh;
2) Tìm nghiệm của phương trình [ x[x] ]=[x{\cdot }\{ x\}].
Bài 4. Tìm tất cả các toàn ánh f:\mathbb{N}^*\to\mathbb{N}^* sao cho với mỗi số nguyên dương ab, đúng một trong hai đẳng thức sau là đúng
f(a)=f(b),\,\, f(a+b)=\min\{f(a),f(b)\}. Continue reading “Toàn ánh”

Bài tập Phương trình hàm


Bài 1. Tìm tất cả các hàm f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R} thỏa mãn
f(x^2+f(y))=4y+\frac{1}{2}(f(x))^2\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 2. Tìm tất cả f:\mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+ thỏa mãn
f(x+f(x)+2y)=2x+2f(f(y)), \ \ \ \forall x,y\in \mathbb{R}^+.
Ở đây \mathbb{R}^+ là tập tất cả các số thực dương.
Bài 3. Tìm tất cả các hàm f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z} sao cho
f(x - y + f(y) ) = f(x) + f(y)\,\,\forall x,y\in\mathbb{Z}.
Bài 4. Tìm tất cả các hàm f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R} thỏa mãn
f( xf(y) + f(x) ) = f( yf(x) ) +x\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 5. Tìm tất cả các hàm f:\mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R} thỏa mãn
f(xf(y)) + f(yf(x)) = 2xy\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}. Continue reading “Bài tập Phương trình hàm”

Bài tập về hàm cộng tính (1)


Bài 1. Tìm tất cả các hàm số f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho f liên tục trên \mathbb{R}f(f(x+y))=f(x)+f(y)\,\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 2. Tìm tất cả các hàm số f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho
f(f(x)+yz)=x+f(y)f(z)\,\,\forall x,y,z\in\mathbb{R}.
Bài 3. Tìm tất cả các hàm số f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho
f(f^2(x)+y)=x^2+f(y)\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 4. Tìm tất cả các hàm số f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho f liên tục trên \mathbb{R}
f(x+y-f(y))=f(x)+f(y-f(y))\,\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 5. Tìm tất cả các hàm f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} sao cho
f(x^2+f(y))=y+f^2(x)\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}. Continue reading “Bài tập về hàm cộng tính (1)”

Bài tập mở đầu về Phương trình hàm


Bài 1. Hàm số f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} thỏa mãn
f(xy)=\dfrac{f(x)+f(y)}{x+y}\,\,\,\forall x,y\in\mathbb{R},x+y\not =0. Hỏi có hay không x_0\in\mathbb{R} để f(x_0)\not =0?
Bài 2. Tìm tất cả f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} thỏa mãn
xf(y)+yf(x)=(x+y)f(x)f(y)\,\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 3. Tìm tất cả f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} thỏa mãn f(xy)=xf(y)+yf(x)\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}
f(x+y)=f(x^{1993})+f(y^{1993})\,\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 4. Tìm tất cả f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} thỏa mãn
f(f(x)+y)=yf(x-f(y))\,\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 5. Tìm tất cả f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} thỏa mãn f(0)=\dfrac{1}{2} và có số a sao cho
f(x+y)=f(x)f(a-y)+f(y)f(a-x)\,\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
Bài 6. Cho các số nguyên dương \alpha,\beta. Tìm tất cả f:(0;+\infty)\to\mathbb{R} thỏa mãn
f(x)f(y)=y^{\alpha}f\left(\dfrac{x}{2}\right)+x^{\beta}f\left(\dfrac{y}{2}\right)\,\,\,\forall x,y>0.
Bài 7. Tìm tất cả f:(0;+\infty)\to\mathbb{R} thỏa mãn f(1)=\dfrac{1}{2}
f(xy)=f(x)f\left(\dfrac{3}{y}\right)+f(y)f\left(\dfrac{3}{x}\right)\,\,\,\forall x,y>0. Continue reading “Bài tập mở đầu về Phương trình hàm”

Bài tập Hàm số


1. Find all functions f from the set \mathbb{R} of real numbers into \mathbb{R} which satisfy for all x, y, z \in \mathbb{R} the identity

f(f(x)+f(y)+f(z))=f(f(x)-f(y))+f(2xy+f(z))+2f(xz-yz).

2. Consider the function f: \mathbb{N}_0\to\mathbb{N}_0, where \mathbb{N}_0 is the set of all non-negative integers, defined by the following conditions

(i)f(0)=0;

(ii)f(2n)=2f(n) and

(iii)f(2n+1)=n+2f(n) for all n\geq 0.

(a)Determine the three sets L=\{ n | f(n) < f(n+1) \}, E=\{n | f(n)=f(n+1)\}, and G=\{n | f(n) > f(n+1)\}.

(b)For each k\geq 0, find a formula for a_k=\max\{f(n) : 0 \leq n \leq 2^k\} in terms of k.

3. Let n be a positive integer. Find the largest nonnegative real number f(n) (depending on n) with the following property: whenever a_1,a_2,...,a_n are real numbers such that a_1+a_2+\cdots +a_n is an integer, there exists some i such that  \left|a_i-\dfrac{1}{2}\right|\ge f(n).

4. Let {\bf R} denote the set of all real numbers. Find all functions f from {\bf R} to {\bf R} satisfying

(i)There are  only finitely many s in {\bf R} such that f(s)=0,

And

(ii)f(x^4+y)=x^3f(x)+f(f(y)) for all x,y in {\bf R}.

5. Find all a\in\mathbb{R} for which there exists a non-constant function f: (0,1]\rightarrow\mathbb{R} such that a+f(x+y-xy)+f(x)f(y)\leq f(x)+f(y)

for all x,y\in(0,1].

6. Consider function f: \mathbb{R}\to\mathbb{R} which satisfies the conditions for any mutually distinct real numbers a,b,c,d satisfying \dfrac{a-b}{b-c}+\dfrac{a-d}{d-c}=0, f(a),f(b),f(c),f(d) are mutully different and

\dfrac{f(a)-f(b)}{f(b)-f(c)}+\dfrac{f(a)-f(d)}{f(d)-f(c)}=0. Prove that function f is linear.

7. Find all complex polynomial P(x) such that for any three integers a,b,c satisfying a+b+c\not=0, \dfrac{P(a)+P(b)+P(c)}{a+b+c} is an integer.

8. Find all functions f:\mathbb{Q}^{+}\to\mathbb{Q}^{+} such that

f(x)+f(y)+2xyf(xy)=\dfrac{f(xy)}{f(x+y)}\forall x,y\in\mathbb{Q}^+.

9. Let \alpha be given positive real number, find all the functions f:\mathbb{N}^{+}\to\mathbb{R} such that f(k + m) = f(k) + f(m) holds for any positive integers k, m satisfying \alpha m \leq k \leq (\alpha + 1)m.

10. Given non-zero reals a, b, find all functions f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}, such that for every x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0, f(2x)=af(x)+bx and f(x)f(y)=f(xy)+f\left(\dfrac{x}{y}\right).

11. Prove that for all integers a > 1 and b > 1 there exists a function f from the positive integers to the positive integers such that f(a\cdot f(n))=b\cdot n for all n positive integer.

12. Find all functions f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} such that f(xf(y)+f(x)) = 2f(x)+xy for every reals x,y.

13. Let f(x) be a real-valued function defined on the positive reals such that

(1)If x < y, then f(x) < f(y),

(2)f\left(\dfrac{2xy}{x+y}\right) \geq\dfrac{f(x) + f(y)}{2} for all x,y>0.

Show that f(x) < 0 for some value of x.

14. Define f on the positive integers by f(n) = k^2 + k + 1, where n=2^k(2l+1) for some k,l nonnegative integers. Find the smallest $n$ such that

f(1) + f(2) + ... + f(n) \geq 123456.

15. Find all functions f:\mathbb{N}\to\mathbb{N} satisfying, for all x\in\mathbb{N}, f(2f(x)) = x + 1998.

16.  a) Show that there are no functions f,g: \mathbb{R}\to\mathbb{R} such that g(f(x)) = x^3 and f(g(x)) = x^2 for all x\in\mathbb{R}.

b)Let S be the set of all real numbers greater than 1. Show that there are functions f,g:S\to S satsfying the condition above.

17. Let f(x)= x^2-C where C is a rational constant. Show that exists only finitely many rationals x such that \{x,f(x),f(f(x)),\cdots\} is finite.

18. Find all real-valued functions on the positive integers such that f(x + 1019) = f(x) for all x, and f(xy) = f(x)f(y)for all x,y.

19. Find at least one function f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} such that f(0)=0 and f(2x+1) = 3f(x) + 5 for any real x.

20. Let f(x)=\dfrac{ax+b}{cx+d}, F_n(x)=f(f(f\cdots (f(x))\cdots)) (with n\ f's). Suppose that f(0)\not =0, f(f(0))\not =0, and for some n we have F_n(0)=0, show that F_n(x)=x (for any valid x).

21. Find all functions f: \mathbb{Z}\rightarrow\mathbb{Z} such that for all x,y \in \mathbb{Z} f(x-y+f(y))=f(x)+f(y).

22. Find all functions f: \mathbb{R} \to \mathbb{R} such that \forall x,y,z\in\mathbb{R} we have: If x^3+f(y) \cdot x+f(z)=0, then f(x)^3+y \cdot f(x)+z=0.

23. Let S\subseteq\mathbb{R} be a set of real numbers. We say that a pair (f, g) of functions from S into S is a Spanish Couple on S, if they satisfy the following conditions

(i) Both functions are strictly increasing, i.e. f(x) < f(y) and g(x) < g(y) for all x, y\in S with x < y;

(ii) The inequality f\left(g\left(g\left(x\right)\right)\right) < g\left(f\left(x\right)\right) holds for all x\in S.

Decide whether there exists a Spanish Couple

a)On the set S=\mathbb{N} of positive integers;

b)On the set S=\{a-\dfrac{1}{b}: a, b\in\mathbb{N}\}.

24. For every n\in\mathbb{N} let d(n) denote the number of (positive) divisors of n. Find all functions f:\mathbb{N}\to\mathbb{N} with the following properties:

a)d\left(f(x)\right)=x for all x\in\mathbb{N}, and

b)f(xy) divides (x-1)y^{xy-1}f(x) for all x, y\in\mathbb{N}.

25. Consider those functions f:\mathbb{N}\to\mathbb{N} which satisfy the condition f(m+n) \geq f(m)+f(f(n))-1 for all m,n\in\mathbb{N}. Find all possible values of f(2007).

26. Find all surjective functions f:\mathbb{N}\to\mathbb{N} such that for every m,n\in\mathbb{N} and every prime p, the number f(m+n) is divisible by p if and only if f(m)+f(n) is divisible by p.

27. Find all real polynomials f such that 2yf(x+y)+(x-y)(f(x)+f(y)) \geq 0\forall x,y\in\mathbb{R}.

28. Determine all functions f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} with x,y\in\mathbb{R} such that f(x-f(y))=f(x+y)+f(y).

29. Show that for positive integer n, and for x\not =0,

\left(x^{n-1}\sin\dfrac{1}{x}\right)^{(n)}=\dfrac{(-1)^n}{x^{n+1}}\sin\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{n\pi}{2}\right).

30. Find all f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} such that

f(xy+f(x))=xf(y)+f(x)

for every pair of real numbers x,y.