Phương trình hàm với đối số biến đổi (3)


Đây là phần thứ ba bài viết của GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu, phần hai có ở đây.

Continue reading “Phương trình hàm với đối số biến đổi (3)”

Phương trình hàm với đối số biến đổi (1)


Đây là phần đầu của bài viết năm 1997 của GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu.

Continue reading “Phương trình hàm với đối số biến đổi (1)”