Dùng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm nhiều biến


Thêm bài cho các bạn chiều nay. Phù hợp với học sinh lớp 12. 🙂

Continue reading “Dùng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm nhiều biến”

Bài tập về nghiệm thực của Đa thức (2)


Bài 11. Cho ba số thực a,b,c thỏa mãn điều kiện: với mỗi số nguyên dương n, a^n+b^n+c^n là một số nguyên. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên p,q,r sao cho a,b,c là các nghiệm của phương trình x^3+px^2+qx+c=0. Continue reading “Bài tập về nghiệm thực của Đa thức (2)”

Một số ví dụ về nghiệm thực của Đa thức


Chiều nay tôi đã ghi một số kết quả về nghiệm thực của đa thức ở https://nttuan.org/2015/08/19/topic-662/, như đã hứa, bây giờ tôi sẽ đăng một số ví dụ về nghiệm thực của đa thức. Các ví dụ đầu tiên là các áp dụng của những kết quả trên, phần cuối của bài là vài ví dụ về biên của nghiệm.

Continue reading “Một số ví dụ về nghiệm thực của Đa thức”

Một số kết quả về nghiệm thực của Đa thức


Trong bài này tôi sẽ giới thiệu một số kết quả về nghiệm thực của đa thức. Các kết quả dưới đây cũng đúng với nghiệm phức, phải giới hạn như thế bởi vì tôi đang quan tâm đến bất đẳng thức và các phương pháp Giải tích.

Continue reading “Một số kết quả về nghiệm thực của Đa thức”