Điểm và đường thẳng trong Oxy (1)


Bài 1. Cho A(-1;1)B(2;3).

a) Chứng minh rằng O,A,B không thẳng hàng. Viết phương trình các cạnh của \Delta AOB;

b) Viết phương trình đường cao qua A, phân giác trong qua A của \Delta AOB;

c) Tìm tọa độ trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp của \Delta AOB;

d) Tìm tọa độ A' đối xứng với A qua BO;

e) Viết phương trình đường thẳng qua A và song song với BO;

f) Viết phương trình đường thẳng qua A tạo với BO góc $60^{\circ}$.

Bài 2. Cho tam giác ABCM(2;1)  là trung điểm cạnh AC, điểm H(0;-3) là chân đường cao kẻ từ A, điểm E(23;-2) thuộc đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ C. Tìm tọa độ điểm B biết điểm A thuộc đường thẳng d:2x+3y-5=0  và điểm C có hoành độ dương.

Bài 3.  Cho tam giác ABC có đỉnh A(3;3) tâm đường tròn ngoại tiếp I(2;1) phương trình đường phân giác trong góc \widehat{BAC}x-y=0. Tìm tọa độ các đỉnh B, C biết rằng BC=8/\sqrt{5} và góc \widehat{BAC} nhọn.

Bài 4.  Cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chứa đường cao kẻ từ Bx+3y-18=0, phương trình đường thẳng trung trực của đoạn thẳng BC3x+19y-279=0, đỉnh C thuộc đường thẳng d:2x-y+5=0. Tìm tọa độ đỉnh A biết rằng \widehat{BAC}=135^{\circ}.

Bài 5. Cho hình vuông ABCD. Gọi M là trung điểm của BC, N nằm trên cạnh CD sao cho CN=2ND. Biết M=(11/2;1/2) và $AN$ có phương trình 2x-y-3=0. Tìm A.

Bài 6.  Cho tam giác ABC có đường cao AH:3x+4y+10=0, phân giác trong BE:x-y+1=0. Điểm M(0;2)\in AB và cách C một khoảng \sqrt{2}. Tính S_{ABC}.

Bài 7.  Cho hình chữ nhật ABCDS=12, tâm I(9/2;3/2), trung điểm của BCM(3;0)x_B>x_C. Xác định tọa độ các đỉnh của nó.

Bài 8.  \Delta ABC có tâm đường tròn ngoại tiếp I(4;-1), đường cao và trung tuyến qua A có phương trình lần lượt là d_1:x+y-1=0,d_2:x+2y-1=0. Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh của nó.

Bài 9.  Cho hình chữ nhật ABCD trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cạnh AB có phương trình là x-y+3=0. I(0;1) là giao điểm của ACBD. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D nếu AB=3AD và điểm A có hoành độ lớn hơn hoành độ của điểm B.

Bài 10.  Cho hình vuông MNPQ. Biết MN,NP,PQ,QM lần lượt đi qua các điểm A(10;3),B(7;-2),C(-3;4),D(4;-7). Lập phương trình MN. Continue reading “Điểm và đường thẳng trong Oxy (1)”

Một bài mở đầu về Hình học giải tích phẳng


Bài toán. Cho hai điểm A(1;0)B(2;3).
1) Chứng minh rằng O,A,B không thẳng hàng. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AB của OAB;
2) Viết phương trình đường thẳng qua A và song song với OB;
3) Viết phương trình đường thẳng chứa đường cao qua O của tam giác OAB;
4) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng AB;
5) Tìm tọa độ của điểm O' đối xứng với O qua AB. Continue reading “Một bài mở đầu về Hình học giải tích phẳng”

Bài tập Đại số và Hình học (Ôn tập tháng 12)


Bài 1. Cho tam giác ABC với ba đỉnh A(2;5),B(4;-3)C(-1;6).

a) Xác định toạ độ điểm I sao cho \overrightarrow{IA}+3\overrightarrow{IB}-2\overrightarrow{IC}=\overrightarrow{0};

b) Xác định toạ độ của điểm D sao cho 3\overrightarrow{DB}-2\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{0};

c) Chứng minh A,B,C không thẳng hàng và A,I,D thẳng hàng;

d) Gọi E là trung điểm của ABN là điểm sao cho \overrightarrow{AN}=k\overrightarrow{AC}. Tìm k để AD,EN,BC đồng quy;

e) Tìm tập các điểm M trong mặt phẳng sao cho

|\overrightarrow{MA}+3\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}|=|2\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}|.

Bài 2. Cho tam giác ABC có toạ độ ba đỉnh là A(0;6),B(-2;0),C(2;0). Gọi G là trọng tâm của tam giác ACM, trong đó M là trung điểm của AB.

a) Tìm toạ độ của G;

b) Tìm toạ độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC;

c) Chứng minh GI vuông góc với CM.

Bài 3. Cho tam giác ABC với A(0;-4),B(-5;6),C(3;2).

a) Tìm toạ độ chân đường cao hạ từ A của tam giác;

b) Tìm toạ độ trực tâm của tam giác;

c) Tìm toạ độ tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác;

d) Tìm toạ độ chân các đường phân giác trong và ngoài của góc A;

e) Tìm toạ độ tâm đường tròn nội tiếp của tam giác.

Bài 4. a) Cho hai điểm A(-3;2),B(4;3). Tìm M trên trục hoành để tam giác MAB vuông tại M;

b) Cho tam giác ABC với A(1;-1),B(5;-3) và đỉnh C trên Oy. Ngoài ra trọng tâm G của tam giác ABC nằm trên Ox. Tìm toạ độ đỉnh C và trọng tâm G.

Bài 5. Cho bốn điểm A(-1;3),B(0;4),C(3;5)D(8;0). Chứng minh rằng bốn điểm này nằm trên một đường tròn.

Bài 6. Tìm tập xác định của các hàm số

a) y=\dfrac{1}{\sqrt{(x+1)^2}}; b) y=\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x};

c) y=\sqrt{x+\sqrt{x^2-x+1}}; d) y=\sqrt{1-x}-\dfrac{1}{x\sqrt{1+x}};

e) y=\sqrt{x^2+3x-4}+\dfrac{1}{\sqrt{x^2-4}}; f) y=\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}+\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}};

g) y=\sqrt{1-2|x|}; h) y=\dfrac{3x-1}{\sqrt{x|x|-4}}.

Bài 7. Tìm các giá trị của m để các hàm số sau xác định với mỗi x>0

a)     y=\sqrt{x+m}-\sqrt{2x-m+1}; b) y=\sqrt{2x-3m+4}-\dfrac{x-m}{x+m-1}.

Bài 8. Tìm m để hàm số sau xác định trên khoảng (-1;0)

y=\dfrac{1}{\sqrt{x+m}}-\sqrt{-x-2m+6}.

Bài 9. Xét tính chẵn lẻ của các hàm số sau

a) y=\dfrac{x^2|x-1|}{\sqrt{(x-1)^2}}; b) y=\dfrac{|x-1|-|x+1|}{|x-1|+|x+1|};

c) y=x\sqrt{x^2}; d) y=\sqrt{x^2-6x+9}+|x+3|; e) y=x^2-3x+2.

Bài 10. Cho hàm số f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}} xác định trên \mathbb{R}. Tính f(f(x)),f(f(f(x)))f(f(\cdots (f(x))\cdots)) (n chữ f).

Bài 11. Cho hàm số y=ax^2+bx+c với a\not =0.

a) Biết đồ thị (P) của hàm số đã cho có đỉnh S(1;4) và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3. Tìm a,b,c;

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thì của hàm số ở câu a);

c) Từ đồ thị (P) hãy suy ra đồ thị của các hàm số y=-x^2+2|x|+3y=|-x^2+2|x|+3|;

d) Bằng đồ thị hãy biện luận số nghiệm của phương trình |-x^2+2|x|+3|=m-1 theo m.