Một tổng quát của CMO 2016/3


Trong kì thi chọn HSG QG của Trung Quốc năm 2016 có bài toán dưới đây:

Bài toán (CMO 2016/3). Cho số nguyên tố lẻ p và các số nguyên a_1, a_2,\ldots,a_p. Chứng minh rằng hai điều kiện sau tương đương:
1) Tồn tại đa thức P(x) bậc \leq \dfrac{p-1}{2} với hệ số nguyên sao cho \displaystyle P(i) \equiv a_i \pmod p,\quad\forall i=1,2,\ldots,p.
2) Với mỗi số nguyên dương d \leq \dfrac{p-1}{2},
\displaystyle \sum_{i=1}^p (a_{i+d} - a_i )^2 \equiv 0 \pmod p.
Ở đây chỉ số được mở rộng theo \pmod p.

Tuần trước, biết tôi đang dạy đa thức, một học sinh cũ đã gửi bài toán sau:

Bài toán tổng quát. Cho số nguyên tố lẻ p, số nguyên dương r, và các số nguyên a_1, a_2,\ldots,a_p. Chứng minh rằng hai điều kiện sau tương đương:
1) Tồn tại đa thức P(x) bậc \leq \dfrac{p-1}{r} với hệ số nguyên sao cho \displaystyle P(i) \equiv a_i \pmod p,\quad\forall i=1,2,\ldots,p.
2) Với mỗi số nguyên dương d \leq \dfrac{p-1}{r},
\displaystyle \sum_{i=1}^p (a_{i+d} - a_i )^r \equiv 0 \pmod p.
Ở đây chỉ số được mở rộng theo \pmod p.

Các bạn thử giải nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: