Góc trong mặt phẳng tọa độ (1)


Bài 1. Cho d:2x+3y+1=0,M(1;1). Viết phương trình đường thẳng qua M và tạo với d góc 45^0.

Đáp số. 5x+y-6=0,x-5y-4=0.

Bài 2. Viết phương trình của phân giác của góc nhọn tạo bởi d_1:x-2y-5=0d_2:2x-y+2=0.

Bài 3. Viết phương trình phân giác trong và ngoài xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC với A(1;1),B(10;13)C(13;6).

Bài 4. \Delta ABC cân tại A với AB:x+2y-1=0,BC:3x-y+5=0. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh AC nếu nó đi qua M(1;-3).

Bài 5. Hình vuông ABCD có đường chéo AC:x+y-10=0. Tìm B biết CD qua M(6;2)AB qua N(5;8).

Đáp số. (8;8),(5;4).

Bài 6. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, cạnh huyền nằm trên d:x+7y-31=0, AC đi qua N(1;5/2), AB qua M(2;-3). Tìm các đỉnh.

Bài 7. d_1:2x-y+5=0;\quad d_2:3x+6y-7=0. Lập phương trình đường thẳng qua A(2;-1) và tạo với d_1,d_2 một tam giác cân.

Đáp số. 3x+y-5=0;\quad x-3y-5=0. Continue reading “Góc trong mặt phẳng tọa độ (1)”