Khoảng cách trong mặt phẳng tọa độ (1)


Bài 1. Tam giác ABCAB:x-y+4=0,BC:3x+5y+4=0CA:7x+y-12=0. Hỏi O nằm trong hay ngoài tam giác?

Bài 2. Cho M(1;4),N(6;2). Lập phương trình đường thẳng qua M sao cho khoảng cách từ N đến nó bằng 5.

Bài 3. Cho A(1;2),B(5;-1). Viết phương trình đường thẳng qua (3;5) và cách đều A,B.

Bài 4. Cho A(1;1),B(4;-3). Tìm C thuộc d:x-2y-1=0 sao cho d(C,AB)=6.

Bài 5. Cho d_1:x+y+3=0,d_2:x-y-4=0;d_3:x-2y=0. Tìm M\in d_3 để d(M,d_1)=2d(M,d_2).

Bài 6. \Delta ABC cân tại A(-1;4) các đỉnh B,C nằm trên d:x-y-4=0. Biết S_{\Delta ABC}=18. Tìm toạ độ các đỉnh B,C.

Bài 7. Cho A(1;0),B(-2;4),C(-1;4),D(3;5)d:3x-y-5=0. Tìm M\in d để các tam giác MAB,MCD có diện tích bằng nhau.

Bài 8. \Delta ABC có diện tích 3/2A(2;-3),B(3;-2). Trọng tâm G thuộc 3x-y-8=0. Tìm toạ độ C.

One thought on “Khoảng cách trong mặt phẳng tọa độ (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s