Operations on rational numbers (1)


Một số bài luyện cho các học sinh lớp 7 của tôi.

Bài 1. Thực hiện các phép tính:

a) \displaystyle A=\frac{-2}{3}+\frac{3}{4}-\frac{-1}{6}+\frac{-2}{5};

b) \displaystyle B=\frac{-2}{3}+\frac{-1}{5}+\frac{3}{4}-\frac{5}{6}-\frac{-7}{10};

c) \displaystyle C=\frac{1}{2}-\frac{-2}{5}+\frac{1}{3}+\frac{5}{7}-\frac{-1}{6}+\frac{-4}{35}+\frac{1}{41};

d) \displaystyle D=\frac{1}{2016.2015}-\frac{1}{2015.2014}-\frac{1}{2014.2013}-\cdots-\frac{1}{2.1}.

Bài 2. Tìm các số nguyên x,y sao cho \displaystyle\frac{1}{x}+\frac{y}{9}=\frac{1}{3}.

Bài 3. Tìm số hữu tỷ x biết:

a) \displaystyle \frac{2}{3}x+4=13;

b) \displaystyle \frac{2}{5}+\frac{1}{2}:x=2;

c) \displaystyle \frac{x+2}{3}+\frac{x+2}{4}+\frac{x+2}{5}=\frac{x+2}{6}+\frac{x+2}{7};

d) \displaystyle \frac{x+4}{2016}+\frac{x+5}{2015}=\frac{x+6}{2014}+\frac{x+7}{2013}.

Bài 4. So sánh hai số AB trong các trường hợp:

1) \displaystyle A=\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\cdots+\frac{999}{1000!}B=1;

2) \displaystyle A=\frac{1.2-1}{2!}+\frac{2.3-1}{3!}+\cdots+\frac{2016.2017-1}{2017!}B=2.

Bài 5.n số hữu tỷ được viết trên một vòng tròn sao cho tích của hai số bất kỳ nằm cạnh nhau bằng 4. Tìm các số đó nếu

a) n=2016;

b) n=2017.

One thought on “Operations on rational numbers (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s