Hình thang


Bài 1. Cho hình thang ABCD\,\, (AB||CD) với AD+BC=CD. Chứng minh rằng các tia phân giác của các góc AB cắt nhau tại một điểm trên cạnh CD.
Bài 2. Cho hình thang cân ABCD\widehat{C}=60^{\circ} và đáy nhỏ AD bằng cạnh bên. Biết chu vi của hình thang bằng 10. Tính
1) các cạnh của hình thang;
2) chiều cao của hình thang.
Bài 3. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên các cạnh AC,AB lấy tương ứng hai điểm E,D sao cho AD=AE.
a) Tứ giác BDEC là hình gì?
b) Tìm vị trí của D,E sao cho BD=DE=EC.
Bài 4. Cho hình thang ABCD\,\, (AB||CD,AB<CD). Chứng minh rằng DC-AB<AD+BC.
Bài 5. Cho hình thang vuông ABCD\,\, (\widehat{A}=\widehat{D}=90^{\circ})DC=2AB=BC. Tính \widehat{ABC}.
Bài 6. Cho tam giác ABC\widehat{A}=90^{\circ},\widehat{C}=30^{\circ}. Từ trung điểm E của cạnh AB vẽ đường thẳng vuông góc với AB cắt BC tại F. Tứ giác AEFC là hình gì? Tính độ dài các cạnh của tứ giác đó khi AB=1.
Bài 7. Cho hình thang ABCD\widehat{A}=\widehat{B}=90^{\circ}AB=BC=\dfrac{AD}{2}=1.
1) Tính các góc của hình thang;
2) Chứng minh AC\bot CD;
3) Tính chu vi của hình thang.
Bài 8. Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình thang (AD||BC) khi và chỉ khi các phân giác của các góc \widehat{A},\widehat{B} vuông góc với nhau.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s