Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên


Cho hai số nguyên a,b không đồng thời bằng 0. Một số nguyên là ước của cả ab sẽ được gọi là một ước chung của ab. Tập các ước chung của ab là một tập hợp hữu hạn, phần tử lớn nhất của tập hợp này được gọi là ước chung lớn nhất của ab, ký hiệu \gcd (a,b). Ước chung lớn nhất của nhiều số hơn được định nghĩa tương tự. Continue reading “Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của hai số nguyên”