Bài tập về đếm


Bài 1. Cho số nguyên dương n
a) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài n?
b) Chứng minh rằng số tập con của một tập có n phần tử là 2^n.
c) Có bao nhiêu tập con có số phần tử lẻ của \{1,2,\cdots,n\}?
Bài 2.
a) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 12 có đúng 6 chữ số 0?
b) Có bao nhiêu xâu nhị phân độ dài 12 mà số số 0 nhiều hơn số số 1? Continue reading “Bài tập về đếm”