Bài tập hàm số


Dành cho học sinh lớp 12. 🙂

Bài 11. Cho (C):y=\dfrac{2x+1}{x-1}.
Tìm k để trên (C) có hai điểm phân biệt M,N thỏa mãn
x_M+y_M=k,\,\,\,\, x_N+y_N=k. Chứng minh rằng khi điều đó xảy ra thì hai điểm M,N ở cùng một nhánh của (C).
Bài 12. Cho (C_m):y=x^4+2mx^2+m^2+m.
Tìm m để (C_m) có ba điểm cực trị lập thành tam giác có góc 120^{\circ}.
Bài 13. Cho (C):y=\dfrac{x}{x-1}.
Tìm m để d_m:y=-x+m cắt (C) tại hai điểm phân biệt A,B sao cho R_{OAB}=2\sqrt{2}.
Bài 14. Cho (C_m):y=x^3-3x^2-mx+2.
Tìm m để (C_m) có cực trị, đồng thời đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của nó tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân.
Bài 15. Tìm m để (C_m):y=x^3-(2m-3)x^2+(2-m)x+m cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ âm.
Bài 16. Tìm M\in (C):y=x^3-3x+2 sao cho tiếp tuyến của (C) tại M cắt (C) tại điểm thứ hai N thỏa mãn MN=2\sqrt{6}.
Bài 17. Cho (C_m):y=x^3-3x^2+mx+2.
Tìm m để (C_m) có hai điểm cực trị và hai điểm đó cách đều d:x-y-1=0.

2 thoughts on “Bài tập hàm số”

  1. em thưa thầy, bài 11 cái đoạn cần tìm k để phương trình k-x = 2x+1/x-1 có 2 nghiệm phân biệt khác 1 thì phần “khác 1” trình bày ntn ạ ??
    em làm khác 1 1 + (2.1-1)/(1-1) khác k nhưng cái mẫu kia ko đúng ?!!! phải trình bày ntn ạ ??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s