Dùng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm nhiều biến


Thêm bài cho các bạn chiều nay. Phù hợp với học sinh lớp 12. 🙂

Continue reading “Dùng đạo hàm để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm nhiều biến”