Bài tập về nghiệm thực của Đa thức (2)


Bài 11. Cho ba số thực a,b,c thỏa mãn điều kiện: với mỗi số nguyên dương n, a^n+b^n+c^n là một số nguyên. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên p,q,r sao cho a,b,c là các nghiệm của phương trình x^3+px^2+qx+c=0. Continue reading “Bài tập về nghiệm thực của Đa thức (2)”