Một câu hỏi nhỏ


Liệu ta có thể chứng minh kết quả sau mà không dùng các hiểu biết về số nguyên tố?

Cho hai số nguyên dương a,b nguyên tố cùng nhau và số nguyên dương k>1. Nếu ab là lũy thừa bậc k của một số nguyên dương thì ab cũng thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s