Generating TikZ Code from GeoGebra for LaTeX Documents & Beamer Presentations


Hôm trước gửi link chỉ cách cho ra code PSTricks, hôm nay mình gửi link dùng code TikZ. Theo mình cách mới này dễ hơn.

P. S. Đang soạn bài Hình dạy các cháu lớp 8 thì học được cách này. 🙂 Thật thuận lợi cho chúng ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s