15 – 07 – 2015


Bài 1. x_1<1,x_{n+1}=\dfrac{-x_n+\sqrt{3-3x_n^2}}{2}\,\forall n\geq 1. Tìm điều kiện để dãy gồm toàn số hạng dương. Xét tính tuần hoàn của dãy.

Bài 2. Tìm a để các số hạng của dãy x_0=a,x_{n+1}=2x_n^2-1\,\forall n\geq 0 đôi một khác nhau.

Bài 3.  Chứng minh chỉ có một dãy (u_n) thoả mãn u_1=2,u_{n+1}=\dfrac{2+u_n}{1-2u_n}\,\forall n\geq 1. Chứng minh dãy này gồm toàn số khác 0 và nó không tuần hoàn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s