T-Math 2


Bài 1. Tìm tất cả các hàm số f:\mathbb{R}\to\mathbb{R} thỏa mãn đồng thời hai điều kiện
a) f(f(x^2)+y+f(y))=x^2+2f(y)\,\,\,\,\forall x,y\in\mathbb{R}.
b) \forall x,y\in\mathbb{R}, nếu x<y thì f(x)\leq f(y).
Bài 2. Hai đường tròn K_1,K_2 khác bán kính cắt nhau tại hai điểm phân biệt A,B. Gọi C,D lần lượt là hai điểm trên K_1,K_2 tương ứng sao cho A là trung điểm của CD. Kéo dài DB đến cắt K_1 tại E, kéo dài CB đến cắt K_2 tại F. Gọi l_1,l_2 lần lượt là trung trực của CD,EF.
a) Chứng minh rằng l_1,l_2 cắt nhau. Gọi P là giao điểm của chúng;
b) Chứng minh rằng CA,AP,PE là độ dài các cạnh của một tam giác vuông. Continue reading “T-Math 2”