Fermat’s theorem on sums of two squares


Một số link và file về định lí Fermat về tổng của hai bình phương, gom lại để có khi dùng.

  1. Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Proofs_of_Fermat’s_theorem_on_sums_of_two_squares
  2. Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Fermat’s_theorem_on_sums_of_two_squares
  3. Chaitanya: https://ckrao.wordpress.com/2011/05/22/two-proofs-of-fermats-theorem-on-sums-of-two-squares/
  4. MathWorld: http://mathworld.wolfram.com/Fermats4nPlus1Theorem.html
  5. AoPS Wiki: http://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Fermat%27s_Two_Squares_Theorem
  6. Peter Clark- sum of two squares