Gauss’s lemma (polynomial)


Đây là một số link liên quan đến bổ đề Gauss với đa thức.

  1. Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Gauss’s_lemma_(polynomial)
  2. AoPS: http://artofproblemsolving.com/wiki/index.php/Gauss%27s_Lemma_(polynomial)
  3. ProofWiki: https://proofwiki.org/wiki/Gauss’s_Lemma_(Polynomial_Theory)