22/12/2012


Bài 83. Cho n>2 điểm trong mặt phẳng sao cho mỗi 3 trong chúng có thể phủ bởi một đĩa đơn vị. Chứng minh rằng tất cả chúng có thể phủ bởi một đĩa đơn vị.

Bài 84. Chứng minh rằng trong mỗi 7-giác lồi có một điểm không nằm trong bất kì tứ giác nào có bốn đỉnh là các đỉnh liên tiếp của đa giác.

Bài 85. Trong mặt phẳng cho một số hữu hạn các đoạn thẳng đôi một song song. Chứng minh rằng nếu mỗi 3 trong chúng có một đường thẳng cắt cả 3 thì có một đường thẳng cắt tất cả các đoạn thẳng này.

Continue reading “22/12/2012”