Pháo đầu-Bình phong mã 1


Trận này mình đi tiên, thắng!

START{
1. C2.5  h2+3  2. H2+3  h8+7  3. R1.2  r9.8
4. R2+6  p7+1  5. R2.3  c8-1  6. C8.7  c8.7
7. R3.4  r8+8  8. A6+5  a6+5  9. H8+9  h7+8
10. R4.3  h8-7  11. R3.4  r1.2  12. R9.8  p7+1
13. C7-1  r8-2  14. P3+1  r8.7  15. A5+4  r7-1
16. C7.3  r7.4  17. C3+6  c2.7  18. R8+9  c++7
19. A4+5  h3-2  20. C5+4  e3+5  21. H3+4  h2+3
22. C5.1  c-.9  23. E7+5  c7-1  24. C1-2  r4+3
25. R4.7  c9+1  26. P9+1  r4.1  27. H9+8  r1-3
28. H8+6  r1+4  29. A5-6  c7.3  30. E5+7  c3+1
31. K5+1  r1-1  32. K5+1  c9+4  33. C1+5  a5-6
34. H6+5  r1.7  35. R7.1  }END
"

5 thoughts on “Pháo đầu-Bình phong mã 1”

 1. Thầy cũng thích chơi cờ à? Thầy có bít trang nao` để chơi cờ vua online ko? Em Tìm trên mạng hoài mà ko thấy.Thầy bít trang nào giớ thịêu em với. Cờ vua em cũng bít cách chơi nhưng chơi gà lắm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s