4 thoughts on “ShaMO 07/08/2011”

  1. Đề ra hay quá, câu nào cụng hay, mặc dù hơi khó quá so với anh .. Lần sau em ra dễ dễ để anh có thêm tự tin em nhá! 😀

  2. Bài C3
    Đặt g(x)=lnf(x)
    Thế thì g(x+y)=g(x)+g(y) với mọi x,y >=A
    Tiếc là G(X) không phải hàm thỏa mãn điều kiện để có thể suy ra PT hàm Cauchy
    :((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s