IMO 2011


Đây là danh sách đội Việt Nam.
[1]. Lê Hữu Phước (Đà Nẵng)
[2]. Nguyễn Văn Quý (Bắc Ninh)
[3]. Nguyễn Thành Khang (Phú Thọ)
[4]. Võ Văn Huy (Phú Yên)
[5]. Đỗ Kim Tuấn (Hà Nội)
[6]. Nguyễn Văn Thế (Nam Định).

Dưới đây là đề thi (đáp án có thể có ở các comment.)

Continue reading “IMO 2011”