4 thoughts on “Đề thi vào THPT chuyên ĐHKH TN Hà Nội năm 2011, môn Toán chung”

    1. đây là ý kiến của e.Vừa thi xong biết chắc là trượt.Nhưng thôi cứ viết những gì mình làm.Gọi các số trong dãy là A1;A2;A3;…An(số nhỏ nhất là 1 và lớn nhất là 100.theo đề bài luôn tồn tại công thức bất biến Ax+Ay=Az(trong đó Ax có thể =Ay).=>thấy cứ mỗi số trong dãy phải biểu diễn theo 2 hạng tử khác nên sẽ có ít nhất các số hạng có nhiều hạng tử = nhau nhất.Kết hợp với điều kiện số nhỏ nhất là 1 và lớn nhất là 100 ta tách hạng tủ lớn nhất theo sao cho có nhiều hạng tủ = nhau nhất=> dễ thấy dãy số thảo mãn đề bài có ít nhất 16 số hạng.Giả dụ.100,50,50,25,25,12,13,7,6,6,4,3,3,2,1,1.E cũng ko chắc là đúng,dù sao thì cũng trượt rồi.tập trung ôn chuyên

      1. chết đây là đề vòng 2.CÒn đề vòng 1 thì đơn giản thôi.trong căn thức 1 chia tử và mẫu cho x^3.trong căn thức 2 chia cho y^3.đặt x^3/y^3=t.đến đây thì đơn giản rồi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s