2 thoughts on “Iran TST 2011”

  1. Hướng dẫn giải cho bài 1, ngày 3.

    Gọi x,y,z là các khoảng cách từ điểm đến các cạnh, bởi ta mong có sự đối xứng nên xét (\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z})\prod (\sqrt{x}+\sqrt{y}-\sqrt{z}). Điểm thuộc quỹ tích nếu và chỉ nếu tích này bằng 0. Khai triển tích và chuyển về diện tích tam giác hình chiếu, dùng công thức Euler ta được quỹ tích cần tìm là đường tròn ngoại tiếp của tam giác trung bình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s