4 thoughts on “APMO 2011”

    1. Thấy bảo Việt Nam bị hủy kết quả một lần, bởi vậy từ lần đó trở đi, ta…không thèm tham gia kì thi này nữa.

  1. Nếu có thể như thế, ta xem là a lớn nhất, khi đó a^2<a^2+b+c<(a+1)^2, và bởi vậy a^2+b+c không phải số chính phương.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s