12 thoughts on “Nguyên lý Dirichlet”

      1. Kệ, anh thích đọc những bài mày viết 😀 Mấy lại thế để anh dễ ăn trộm há há :))

  1. Thưa thầy thầy giảng cho em bài này: Cho 2n điểm trên mp được nối với nhau bởi ít nhất n^2+1 đoạn thằng. Chứng tỏ rằng ít nhất một tam giác được tạo thành từ các đoạn đó. (Bài 12)

  2. Thưa thầy trong phần bt có bài nói về không gian n chiều. Vậy thầy cho em hỏi trung điểm của hai điểm trong không gian này có tọa độ (a_1,a_2,...a_n)(b_1,b_2,...b_n) có phải là điểm (\dfrac{a_1+b_1}{2},\dfrac{a_2+b_2}{2},...,\dfrac{a_n+b_n}{2}) không ạ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s