6 thoughts on “Định lý Fermat nhỏ”

  1. Anh kiếm đc 1 công việc dồi, đang cong mông lên để đánh bài giảng mấy thứ của Giải Tích II cho bọn SV học CNTT 😀

  2. Mấy bài viết tổ hợp của em rất hữu ích, anh sẽ chôm về blog của anh và chan thêm tý nước cho nó ướt 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s