2 thoughts on “Kiểm tra chất lượng môn Toán chuyên khóa 2010-2013, trường THPT chuyên Hạ Long”

  1. Giải Bài 5. Có 10 số có một chữ số thỏa mãn. Với mỗi số nguyên dương 1<k\leq 2011, cố định nó. Gọi n là một số có k chữ số thỏa mãn. Với mỗi i=1,2,\cdots,9; kí hiêu x_i là số lần i xuất hiện trong n. Như thế các x_i là số tự nhiên và thỏa mãn x_1+x_2+\cdots+x_9=k, tương ứng này là song ánh, và số các số n thỏa mãn là C_{k+8}^8. Suy ra số các số thỏa mãn là \sum_{k=0}^{2011}C_{k+8}^8=C_{2020}^9.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s