Cách vượt FW vào facebook


1-Vào  các thư mục theo đường dẫn sau C:\Windows\System32\drivers\etc

2-Tìm trong thư mục etc file hosts nhấn chuột phải và mở nó ra bằng Wordpad sau đó ..

3-Copy mớ in ngiêng dưới đây:

125.252.224.88 facebook.com
125.252.224.88 http://www.facebook.com
69.63.181.12 apps.facebook.com
153.16.15.71 facebook.com
153.16.15.71 http://www.facebook.com
153.16.15.71 apps.facebook.com
153.16.15.71 login.facebook.com
153.16.15.71 graph.facebook.com
153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
153.16.15.71 developers.facebook.com
153.16.15.71 error.facebook.com

4-Dán vào cái file hosts kia! save lại rồi truy cập http://www.facebook.com

2M, thanks!

2 thoughts on “Cách vượt FW vào facebook”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s