4 thoughts on “Nhị thức Newton và một số dạng toán liên quan”

  1. Số hạng tổng quát ở tổng trên là gì? Là k(1+x)^k. Ta thấy chỉ khi k=15 trở lên thì mới có thể có x^{15}.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s