[Ebook]Number theory


1, Số học trong các mở rộng bậc hai

2, Đồng dư bậc hai

3, Bài tập lý thuyết số 1

4, Bài tập lý thuyết số 2

5, Bài tập lý thuyết số 3

6, Lý thuyết số của Tattersall

7, Phương trình Pell 1

8, Lý thuyết số, lý thuyết + ví dụ + bài tập

9, Bài giảng lý thuyết số của Naoki Sato

10, Phương pháp sơ cấp trong lý thuyết số

11, Bài giảng lý thuyết số của Pier

12, Lý thuyết số sơ cấp của Stein

13, Bài tập lý thuyết số 4

14, Mở đầu lý thuyết số của Hardy và…

15, Lý thuyết số của F. Lemmer

16, Lý thuyết số của Santos

17, Lý thuyết số của Clark

18, Lý thuyết số của Hackman

19, Lý thuyết số trong 9 chương

20, Phương trình Pell 2

21, 104 bài toán lý thuyết số