Đề thi thử Đại học môn Toán, các khối A,B và D, lần 2, trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh, năm 2010


Đây là đề thi thử Đại học môn Toán của THPT chuyên Hạ Long, lần 2.

Khối A và B

Khối D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s