Trường phân rã của hai đa thức bậc 6 trên Q


Bài toán. Tìm bậc và nhóm Galois của các trường phân rã của các đa thức sau trên \mathbb{Q}

a)f(x)=x^6-2;

b)g(x)=x^6+3.

Lời giải.

a)Gọi A là trường phân rã của f trên \mathbb{Q}. Vì đặc số của \mathbb{Q} bằng 0f bất khả quy trong \mathbb{Q}[x](theo tiêu chuẩn Eisenstein với số nguyên tố p=2) nên f tách được trên \mathbb{Q}, do vậy mà A là một mở rộng Galois của \mathbb{Q}. Đầu bài yêu cầu ta tìm \text{Gal} (A/\mathbb{Q})[A:\mathbb{Q}]=|\text{Gal} (A/\mathbb{Q})|. Trong \mathbb{C} phương trình f(x)=0 có các nghiệm là x_k=\sqrt[6]{2}\left(\cos\dfrac{2\pi k}{6}+i\sin\dfrac{2\pi k}{6}\right) với k=0,1,2,3,4,5. Như thế A=\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2},\epsilon_6)=\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2},i\sqrt{3}) với \epsilon_6 là một căn nguyên thuỷ bậc 6 cúa đơn vị. Bậc của A trên \mathbb{Q} sẽ chia hết cho bậc của \mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}) trên \mathbb{Q}, vì f là đa thức tối tiểu của \sqrt[6]{2} trên \mathbb{Q} nên [\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}):\mathbb{Q}]=6, do đó [A:\mathbb{Q}]=6,12,18,\cdots. Mặt khác ta có [A:\mathbb{Q}]=[A:\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2})]\cdot [\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2}):\mathbb{Q}]\leq 2\cdot 6=12i\sqrt{3} là một nghiệm của đa thức x^2+3\in\mathbb{Q}(\sqrt[6]{2})[x]. Như vậy là [A:\mathbb{Q}]=12, bởi vậy |\text{Gal} (A/\mathbb{Q})|=12. Ngay lập tức ta có 12 phần tử của \text{Gal} (A/\mathbb{Q})\sqrt[6]{2}\mapsto \epsilon_6^k\sqrt[6]{2},\epsilon_6\mapsto\epsilon_6^j với k=0,1,2,3,4,5j=1,5(những số nguyên tố cùng nhau với 6).

b)Gọi B là trường phân rã của g trên \mathbb{Q}. Vì đặc số của \mathbb{Q} bằng 0g bất khả quy trong \mathbb{Q}[x](theo tiêu chuẩn Eisenstein với số nguyên tố p=3) nên g tách được trên \mathbb{Q}, do vậy mà B là một mở rộng Galois của \mathbb{Q}. Đầu bài yêu cầu ta tìm \text{Gal} (B/\mathbb{Q})[B:\mathbb{Q}]=|\text{Gal} (B/\mathbb{Q})|. Trong \mathbb{C} đa thức g có các nghiệm x_k=i\sqrt[6]{3}\left(\cos\dfrac{2\pi k}{6}+i\sin\dfrac{2\pi k}{6}\right) với k=0,1,2,3,4,5. Như thế B=\mathbb{Q}(i\sqrt[6]{3})[B:\mathbb{Q}]=|\text{Gal}(B/\mathbb{Q})|=6 do đa thức g chính là đa thức tối tiểu của i\sqrt[6]{3} trên \mathbb{Q}. Cũng thấy ngay rằng các phần tử của \text{Gal}(B/\mathbb{Q})i\sqrt[6]{3}\mapsto i\sqrt[6]{3}\epsilon_6^k với k=0,1,2,3,4,5\epsilon_6 là một căn nguyên thuỷ bậc 6 của đơn vị.

2 thoughts on “Trường phân rã của hai đa thức bậc 6 trên Q”

 1. Thầy ơi cho em hỏi bài này làm như thế nào hả thầy???
  1. Tính đa thức chia đường tròn F15(x) trên Z7.
  2. CMR: F15(x) khả quy trên Z7 và phân tích F15(x) thành tích của các nhân tử bất khả quy trong Z7[x]
  Em cảm ơn thầy nhiều ạ! 😀

 2. Em còn một bài làm vẫn chưa ra thầy xem dùm em luôn thầy hí. Em cảm ơn thầy nhiều ạ.
  Cho đa thức: f(x) = x^4 – x^2 – 6 thuộc Q[x]
  Tìm một đa thức không tách được f(x) thuộc F[x], với F là trường, sao cho trường phân rã của f(x) trên F là một mở rộng Galois trên F

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s